main

Vårt webbaserade SCADA-system är 100 % HTML5.
Klarar allt från enskilda fastigheter till system med 1000-tals PLC.

System Installation

 


Keylogic AB är nu en del av System Installation.
För att fortsätta ligga i framkant och minska fastigheters klimatavtryck gör nu två av Västkustens mest innovativa proptech-bolag gemensam sak för att skapa mer energismarta fastigheter.

växer

Vi växer


Keylogic AB fortsätter att växa. Vi hälsar Hampus Lindgren, Dennis Johansson och Johan Fredriksson välkomna till Keylogic!

jobb

Söker du jobb?


Vi expanderar kraftigt och behöver anställa flera nya medarbetare. Vi söker

 • Driftsättare/servicetekniker
 • Programmerare PLC/webb
 • Systemutvecklare

Nytt spännande samarbete ökar takten i utvecklingen av hållbara fastigheter

PDF
För att fortsätta ligga i framkant och minska fastigheters klimatavtryck gör nu två av Västkustens mest innovativa proptech-bolag gemensam sak för att skapa mer energismarta fastigheter. Systeminstallation, mer kända som SI, förvärvar nu Keylogic. Gemensamt skapar de båda bolagen en av Sveriges vassaste innovations- och utvecklingshubbar där framtidens mjukvara och gränssnitt för energieffektiva och hållbara fastigheter är den gemensamma visionen.

– Tillsammans skapar vi nu ännu bättre förutsättningar för en snabbare väg till energieffektiva fastigheter, säger Magnus Liesén, VD på Göteborgsbaserade Keylogic. Fastigheter står för nära 40% av världens klimatpåverkande utsläpp och det är just där vår gemensamma utmaning ligger.

– Våra utvecklare och automationstekniker har erfarenhet av olika styrsystem på marknaden och utvecklar hela tiden nya smarta applikationer för minskad energiförbrukning. Tack vara vårt samarbete kan vi nu erbjuda våra kunder ännu fler hållbara lösningar och styrsystem, säger Bjarne Johansson, tekniskt ansvarig på SI. Tillsammans får vi också ökad geografisk närvaro från norr till söder.

De båda bolagen utvecklar idag energieffektiva och hållbara fastigheter åt välrenommerade bolag som Wallenstam, Volvo, DB Schenker, DHL och ASSA ABLOY Entrance System. Med det nya samarbetet skapas stora möjligheter för att starta fler innovationshubbar och att öka takten i utvecklingen. Det breddar och stärker också erbjudandet i olika branscher, inom såväl systemintegration, installation och energi- och driftservice.

SI’s förvärv av Keylogic presenterades den 1 september.

Magnus Liesén

KONTAKT
Magnus Liesén, VD
magnus.liesen@keylogic.se
0706-09 50 35

Kvalitet & miljö

Kvalitetspolicy

SI utvecklar och levererar system för energieffektivisering och automation. Automation handlar om styrning, reglering och övervakning av olika funktioner såsom b la ventilation, kyla, värme, belysning, vattenrening, energi och logistikportar.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår service och kvalitet.

SI ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda installationsuppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra arbeten skall uppfattas som uttryck för hög kvalitet.

SI:s kvalitetssystem syftar till att säkerställa att våra leveranser uppfyller kundens krav och förväntningar där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer. Totalkvalitet skall gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans och faktura.

Verksamheten skall ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba totallösningar. Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet och säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse. Vi skall eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör. Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och arbeten uppfyller avtalade villkor, vedertagna installationsmetoder och tillämpliga författningskrav. Varje arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad installation i rätt tid och till rätt prestanda. 

Nöjda kunder och minsta möjliga miljöpåverkan är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsglädje, bra arbetsklimat och god hälsa är förutsättningar för att skapa en inspirerande arbetsmiljö.

Företaget ska verka för att våra medarbetare har en arbetsmiljö där de trivs, utvecklas och mår bra såväl fysiskt som psykiskt. I samarbete med våra medarbetare, leverantörer och kunder ska vi arbeta för en god arbetsmiljö där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Våra medarbetare ska kunna upprätthålla en arbetsmiljö som uppmuntrar ömsesidig respekt, främjar goda relationer mellan anställda och är fri från alla former av trakasserier och våld.

Vår verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker, och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att följa lagar och föreskrifter samt iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Samtliga ansvarar även för att påtala risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste chef, kontaktperson på uppdrag eller skyddsombud på arbetsplatsen.

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet utvärderas löpande företagets insatser för att kunna göra förbättringar gällande arbetsmiljö.

Vid arbeten i projekt på annan plats än det egna kontoret hanteras arbetsmiljön enligt rådande bestämmelser. Projektspecifik arbetsmiljöplan ska finnas och denna upprättas av den som har byggarbetsmiljöansvaret. (BAS-P eller BAS-U)

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare ska därför ges förutsättningar att:

 • känna till verksamhetens mål och vision
 • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • påverka sin egen arbetssituation
 • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • utveckla sin kompetens
 • ta sitt hälsoansvar

GDPR

Hos oss på SI värnar vi om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av SI för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev, community och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS och olika community. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade
 • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader. Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: https://www.imy.se/globalassets/dokument/dataskyddsreformen—integritetslagarna2.pdf

Hållbarhet och Miljöpolicy

SI utvecklar och levererar system för energieffektivisering och automation. Automation handlar om styrning, reglering och övervakning av olika funktioner såsom b la ventilation, kyla, värme, belysning, vattenrening, energi och logistik portar.

SI tar miljöarbetet på allvar.

Med hjälp av den senaste tekniken erbjuder vi kunden ett sammanlänkat energisystem. Användningen optimeras och blir överskådlig, och naturresurserna används på ett klimatsmart sätt.

Vår strävan är att ta största möjliga miljöhänsyn, på kontoret, vid transport och hos kund.

SI förhållningssätt i miljöfrågor

 • Ständigt övervaka och följa upp bolagets miljöpåverkan och agera för att minimera denna.
 • Vår personal, partners och leverantörer skall ha en hög miljömedvetenhet och en tydlig etisk kompass som genomsyrar det dagliga arbetet. Tillämpliga lagar och andra krav ser vi som en miniminivå.
 • Vara införstådda i och följa våra kunders miljökrav.
 • Sträva efter att minska förbrukning av energi, vatten och alla direkt och indirekta negativa effekter på miljö och klimat genom effektivisering, användning av ny teknik och användning av förnyelsebara resurser.
 • Verka för att förebygga förorening och onödig resursförbrukning och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt, i varje projekt.
 • Bistå kunden vid val av energitekniska lösningar, i alla projekt vi genomför, med målsättningen att bästa möjliga teknik, ur ett hållbarhetsperspektiv, alltid skall användas. Vid val av material och installationsteknik beaktar vi alltid hållbarhet och miljöpåverkan.

En förutsättning för ett välmående och hållbart samhälle är en medvetenhet om hållbarhetsutmaningar och en vilja och förmåga att agera. Det är också en förutsättning för att SI skall kunna vara en framgångsrik verksamhet över tid.

Vårt eget hållbarhetsarbete och vårt kvalitets-/hållbarhets- och miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

 

Informationssäkerhetspolicy

Information är en av våra viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en viktig del i arbetet, därav ställer SI stora krav på en god informationssäkerhet. Avbrott i tillgänglighet till information kan vara kritiskt och ge allvarliga konsekvenser för verksamheten.
 
Samtliga medarbetare har ansvar för att hantera information korrekt.
 
Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.
 
Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.
 
Det är därför av största vikt att vi hanterar informationssäkerhetsfrågor på ett förtroendeingivande och metodiskt sätt.
 
Informationssäkerhet omfattar alla SI:s informationstillgångar.
 
 • Att rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs och på ett spårbart sätt
 • Att informationen är tillförlitlig, korrekt och fullständig
 • Att information skyddas för obehörig insyn

Informationssäkerheten är en integrerad del av vår verksamhet. Alla som hanterar informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten. Det är också ett ansvar för chefer på alla nivåer att aktivt verka för en positiv attityd till säkerhetsarbetet.
 
SI:s mål är att uppfylla de krav som ställs på informationssäkerheten i lagar, förordningar, föreskrifter och jobba med ständiga förbättringar.
 • Styrning

  Keylogic använder PLC för styr och IO. Vi kan jobba med de flesta fabrikat, men använder främst Beckhoff PLC. Programmen skrivs enligt 61131-3 och kan därför relativt enkelt flyttas mellan olika PLC-fabrikat.

 • Integration

  Allt som oftast består en fastighet av flera intelligenta komponenter som kan kommunicera med varandra. Det är ofta vår uppgift se till att delarna samverkar och enkelt kan övervakas. Vi löser det mesta i kommunikationsväg och jobbar dagligen med de vanligaste kommunikationsprotokollen såsom Modbus, Dali, KNX, MP-bus, LON, Profibus och MBUS.

 • Webbaserad HTML5

  KeyTalk – vårt webbaserade system för övervakning av fastigheter. KeyTalk kan enkelt skalas från smått till stort, Windows, Linux eller inbäddat. Vi använder robusta webbstandarder så det spelar ingen roll om du väljer att använda en dator, surfplatta eller mobiltelefon, allt fungerar!

  För mer information se kort presentation här

 • Överordnade system

  Vi integrerar ofta med kunders befintliga SCADA-system såsom Citect, Struxurware iFix och TAC Vista.

Icarus

Icarus är en produkt som kan integrera med de flesta vanligt förekommande fastighetssystem för att ta emot deras larm och vidarebefordran dessa till främst SMS, personsökare, e-post och larmcentraler.

Icarus har funnit som en produkt sedan mitten av 1990-talet och har tusentals aktiva installationer över hela Sverige.

Icarus är en programvara som körs i en Windows-dator/server. Man kan välja mellan att få licensen knuten till datorns MAC-adress eller att använda ett USB-hårdvarulås.

Tips! Man kan ladda ner och installera Icarus utan licens, programvaran körs då med full funktionalitetet men stoppas automatiskt efter några timmar.

Prislista

Artikelnr.BenämningPris
i-02 Icarus programvara inkl. licens för att ta emot larm från ett fastighetssystem och skicka larm som e-post. Mjukvarulicens (MAC-adress). 12900 kr
i-21 Larmsändingslicens SMS 5200 kr
i-12 Larmsändingslicens Minicall 5200 kr
i-14 Larmsändingslicens SOS Access 10500 kr
i-13 Licens för att ta emot larm från ytterligare ett fastighetssystem 6200 kr
i-60 Byta från hårdvarulås till mjukvarulicens 4100 kr
i-61 Flytta mjukvarulicens till ny hårdvara 3100 kr

Alla priser är exkl. moms och frakt.

Beställningar kan skickas till martin.liesen@keylogic.se eller telefon 0705-123273

Support

OBS! Se våran kunskapsbank ifall det redan finns ett svar på din fråga. Läs den här.

Om inte, så ser vi helst att frågor om Icarus ställs via e-post till martin.liesen@keylogic.se och endast vid akuta ärenden, telefon 0705-123273.

Vi söker fler medarbetare!

Systemprogrammerare Kungälv

VI SÖKER EN SYSTEMPROGRAMMERARE MED PASSION FÖR MILJÖTÄNK I KUNGÄLV
SI Keylogic utvecklar och levererar system för energieffektivisering och automation för framtidens hållbara fastigheter. Det är våra programmerare som förverkligar våra kreativa och smarta lösningar så att installationerna verkligen bidrar till komfort och energieffektiva lösningar. Det är du som har koll på den orubbliga logiken i varje applikation. Programmeringen med hållbarhet i fokus görs bäst av dig som gillar teknik, har stor inlevelseförmåga, är kreativ, och kan förenkla det komplexa. Du är dynamisk sinnad och trivs bäst när tempot är högt och kvalitén likaså.

DET ÄR DIG VI LETAR EFTER!

Att jobba som programmerare hos SI Keylogic görs bäst av dig som inte ger dig förrän du nått ditt mål och känner dig stolt över din lösning. Du vill vara en i gänget och gillar att vara dina kollegors högra hand. Du är flexibel och tillgänglig, även om du långa stunder måste fokusera och försjunker djupt i programkoden. Genom ditt effektiva arbetssätt, förverkligar du inte bara uppdraget, utan tar gärna chansen att överträffa omgivningens förväntningar.

VÅRA ÖNSKEMÅL: – Du har erfarenhet från en liknande roll
– Du är drivande och arbetar strukturerat
– Du har körkort
– Du är van att programmera inom/med C#, Typescript/Javascript.
– Det är en bonus för oss om du har erfarenheter av kommunikation, multithreading, svg och programmeringsspråket Delphi.

OM SI

Alla vi på SI är energisparare med passion för automation, användarvänliga gränssnitt och appar som verkligen gör skillnad och fungerar. Vi gör helt enkelt allt för att skapa framtidens energismarta fastigheter och bestånd. SI utvecklar mjukvaror och system som levererar lösningar för energieffektivisering och automation i alla typer av fastigheter. Redan från start var vägvinnande samarbeten viktigt för oss. Vi utvecklar och vårdar alltid våra relationer, både med leverantörer och våra slutkunder – allt för att skapa en kultur där det är självklart att målsättningar uppnås bäst genom att jobba TILLSAMMANS.

Idag är vi över 160 medarbetare som arbetar från våra kontor i Varberg, Göteborg, Kungälv, Halmstad, Ängelholm, Skövde, Östersund, Grästorp, Falkenberg och Stockholm. Vi energieffektiviserar varje dag i fastighetsbestånd inom Kommun, kontor & affärslokaler, Bostäder, VA, Spa & Bad, Hotell, Logistik och Energi- & Drifttjänster. Välkommen till SI!

Tjänst – Programmerare:
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2022-07-11
START: Enligt överenskommelse
PLATS: Kungälv
OMFATTNING: Heltid
LÖN: Fast lön
KONTAKT: Maila din ansökan till: martin.liesen@keylogic.se
VID FRÅGOR KONTAKTA: Martin Liesén, 0705123273

Programmerarare PLC/webb Kungälv

Kontakta magnus@keylogic.se för mer information.

Drifttagare/servicetekniker i Göteborg

Kontakta magnus@keylogic.se för mer information.

jobb

Kontaktuppgifter

Service / Support

Vi som jobbar på Keylogic